Cykl konferencji i warsztatów poświęconych rozwojowi sektorów kreatywnych „Dni Kreatywności”

Rejestracja

Uczestnik

select

Branża

 • muzyka
 • gry wideo
 • media
 • nowe media
 • reklama
 • film
 • design
 • Inne

Zawód

 • Artysta
 • Menadżer
 • Dziennikarz
 • Label
 • Wydawca
 • Promotor
 • Dystrybutor
 • Agent
 • Inne - Jakie?

W którym wydarzeniu Dni Kreatywności weźmiesz udział?

 • 1.10 Music Export Conference
 • 2.10 Music Export Conference
 • 3.10 Mastering the Game
 • 4.10 Mastering the Game
 • 4.10 Filmteractive Warsaw
Listy na warsztaty będą dostępne na recepcji, prosimy o zapisywanie się w dniach konferencji.
W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w wydarzeniu maja profesjonaliści branż kreatywnych.

Deklaracje i zgody:

* ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REJESTRACJI NA DNI KREATYWNOŚCI
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100 moich danych osobowych w celu umożliwienia mi rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu
* OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć, biogramów oraz materiału wideo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100 na potrzeby realizacji i promocji Dni Kreatywności, na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście Dni Kreatywności. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda:
- Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,
- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem przesłanych przeze mnie lub wykonanych podczas działań związanych z realizacją Dni Kreatywności
- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100 moich danych osobowych w zakresie wizerunku, w celu umożliwienia Organizatorom Dni Kreatywnośći realizacji działań promocyjnych imprezy, w tym zdjęć z Dni Kreatywności i materiałów filmowych oraz informacyjnych stworzonych w ramach realizacji i promocji Dni Kreatywności.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KONTAKTU W PRZYSZŁOŚCI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100 moich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu ze mną w sprawie kolejnych organizowanych wydarzeń oraz wysyłki materiałów Informacyjnych
Klauzula informacyjna uczestnik
"Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorami danych osobowych są Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100, oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
1) w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl,
2) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: abi@mkidn.gov.pl,
3. dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu
1) umożliwienia rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2) umożliwienia realizacji działań promocyjnych wydarzenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorami przy organizacji Dni Kreatywności, podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej) w ramach realizacji wykonywanych usług w zakresie i terminie nie dłuższym niż niezbędny do prawidłowego wykonania umów zawartych z administratorami.
5. osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania
7. dane osobowe uczestników przetwarzane w celu:
1) rejestracji i udziału w Dniach kreatywności – przetwarzane będą przez cały okres realizacji Dni Kreatywności , a po ich zakończeniu zostaną usunięte.
2) umożliwienia realizacji działań promocyjnych wydarzenia - przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych Dni Kreatywności , a po ich zakończeniu zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
4) umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych - przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
8. osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie danych osobowych:
1) w celu rejestracji i udziału w Dniach kreatywności – jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji. W przypadku odmowy podania danych może nie dojść do rejestracji na wydarzenie.
2) w celu umożliwienia realizacji działań promocyjnych wydarzenia jest dobrowolne.
3) w celu umożliwienia kontaktu w sprawie kolejnych wydarzeń i wysyłki materiałów Informacyjnych jest dobrowolne.
10. nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane."

Konferencja odbędzie się

w dniach 1-4 października 2019 r.

MsMermaid,
ul. Wioślarska 8/1,
00-411 Warszawa

W godzinach: 10:00-18:00
Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 08:30


Szczegółowe informacje otrzymają Państwo:

dnikreatywnosci@kdkevents.pl

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już
w systemie

komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl

 

Uwaga:
Wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów, przedstawicieli branż kreatywnych.
W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w wydarzeniu maja profesjonaliści branż kreatywnych.